Regulamin Karty Podarunkowej

REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ 

Regulamin określa ogólne zasady wydania i używania Karty Podarunkowej wydanej przez spółkę pod firmą: Miodziarze sp. z o.o.

Użyte w Regulaminie oznaczenia mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy Regulamin;

 1. Wydawca – Miodziarze sp. z o.o., adres: Srebrna 12 B, 09-411 Biała, NIP: 7743238955, REGON 369418950, KRS 0000716815, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 500.000,00 tysięcy złotych;
 2. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej posługujący się nią celem nabycia Towaru;
 3. Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową o określonej wartości nominalnej w PLN (złoty) w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w PLN o równoważnej wartości;
 4. Sklep  –  sklep  internetowy  prowadzony  przez  Wydawcę  pod  adresem www.pasiekisadowskich.pl;
 5. Karta Podarunkowa lub Karta – elektroniczny bon towarowy na okaziciela różnego przeznaczenia (multi purpose voucher – MPV) wydawany przez Wydawcę w formie zdematerializowanej w postaci kodu cyfrowego (kod cyfrowy w formie PDF lub innej szczególnej formie) uprawniający Użytkownika do jego wykorzystania w Sklepie Wydawcy na zasadach określonych w Regulaminie. Karta Podarunkowa posiada unikalny 16-znakowy kod alfanumeryczny.
 6. Towary – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepie (w tym koszty dostawy zamawianych Towarów), za wyjątkiem Kart Podarunkowych;
 7. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z Wydawcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Wartość Nominalna – kwota wybrana przez Nabywcę spośród dostępnych wariantów wartości nominalnej Karty Podarunkowej określonych przez Wydawcę.
 10. Nabywca i Użytkownik są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 11. Nabywca i Użytkownik są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania każdego dalszego Użytkownika, któremu przekazują Kartę Podarunkowa, o treści Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią, a w szczególności o tym, że Karta Podarunkowa:
  •może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie;
  •nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne;
  •traci ważność w określonej dacie zgodnej z postanowieniami Regulaminu;
  •może  zostać  wykorzystana  pod  warunkiem użycia  poprawnego kodu alfanumerycznego.
 12. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2759 ze zm.), zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy :
  •w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w PLN – do przekazania Nabywcy lub podmiotowi wskazanemu przez Nabywcę Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej przekazanej ilości środków pieniężnych, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za Towary w Sklepie do kwoty odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;
  •do przyjmowania Karty Podarunkowej i jej realizacji w Sklepie.
 14. Wydanie Karty Podarunkowej w zamian za przekazanie określonej ilości środków pieniężnych nie stanowi odpłatnej dostawy towaru ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.). Dopiero faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane  w zamian za bon różnego przeznaczenia (MPV) przyjmowany przez Wydawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega, na podstawie art. 8b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia (MPV).
 15. Płatność za Kartę Podarunkową jest dokonywana przez Nabywcę w trakcie jej nabywania. 
 16. Wartość Nominalna Karty Podarunkowej nie podlega oprocentowaniu i umożliwia wyłącznie dokonanie zakupu Towarów z jej użyciem w Sklepie. 
 17. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 360 dni od dnia jej wydania Nabywcy. Data ważności jest wskazana w wiadomości e-mail zawierającym Kartę Podarunkową lub w inny sposób pozwalający na jej jednoznaczne określenie
 18. Nabywca otrzymuje od Wydawcy notę księgową, potwierdzający wydanie Karty Podarunkowej i jej Wartości Nominalnej.
 19. Otrzymanie Karty Podarunkowej nie może nastąpić:
  •w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty, co w szczególności oznacza, iż żadne kody rabatowe, promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju •obniżki cen nie znajdują zastosowania do Kart Podarunkowej;
  •w zamian za środki znajdujące się na innej Karcie Podarunkowej;
  •w celu przedłużenia ważności innej Karty Podarunkowej. 
 20. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne, w całości ani w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy, chyba że nastąpił trwały i nieodwracalny brak możliwości technicznych realizacji Karty Podarunkowej z przyczyn leżących po stronie Wystawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności. Niewykorzystanie w całości lub części Wartości Nominalnej Karty Podarunkowej w okresie jej ważności nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 21. Karta Podarunkowa nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu. 
 22. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty Podarunkowej.
 23. Ryzyko przypadkowej utraty lub wykorzystania Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną przechodzi na Nabywcę w momencie wysłania Karty Podarunkowej na wskazany przez Nabywcę adres e-mail oraz jej udostępnienia w panelu użytkownika Nabywcy w Sklepie (jeśli dotyczy).
 24. Nabywca i Użytkownik są zobowiązani do obchodzenia się z Kartą Podarunkową ze starannością uniemożliwiającą wejście w jej posiadanie -  kodu alfanumerycznego.
 25. Do dokonania zakupów w Sklepie przy użyciu Karty Podarunkowej będzie uprawniony każdy Użytkownik bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.
 26. Karta Podarunkowa jest wydawana w formie PDF i wysyłana do Nabywcy na wskazany przez niego adres e-mail lub na adres e-mail wskazany do wysyłki podczas składania zamówienia niezwłocznie po złożeniu i opłaceniu zamówienia.
 27. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie Karty Podarunkowe aktywne, z nie przekroczonym terminem ważności.
 28. Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Sklepie w zamian za płatność dokonaną z użyciem Karty Podarunkowej.
 29. Do realizacji Karty Podarunkowej konieczne jest:
  podanie kodu alfanumerycznego identyfikującego Kartę Podarunkową,
 30. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe, których użycie zostanie zweryfikowane użyciem poprawnego kodu alfanumerycznego.
 31. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, aż do wyczerpania jej Wartości Nominalnej.
 32. Przy realizacji Karty Podarunkowej w związku z nabyciem Towarów Wartość Nominalna Karty Podarunkowej ulegnie obniżeniu o cenę należną Wydawcy za sprzedane Towary oraz wszelkie koszty związane z obsługą dostawy (o ile takie wystąpią). 
 33. W przypadku, gdy wartość nabywanych Towarów:
  • jest wyższa niż aktualna (dotychczas niewykorzystana) Wartość Nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny jedną z dostępnych form płatności na Stronie;
  • jest niższa niż aktualna (dotychczas niewykorzystana) Wartość Nominalna Karty Podarunkowej, wówczas Wartość Nominalna Karty Podarunkowej zostanie pomniejszona o wartość Zamówienia, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania pozostałej kwoty w gotówce. Użytkownik może wykorzystać pozostałą Wartość Nominalną Karty Podarunkowej aż do wyczerpania jej Wartości.
 34. Bez względu na Wartość Nominalną Karty Podarunkowej dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów): maksymalnie jednej Karty Podarunkowej.
 35. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  • upływu terminu jej ważności,
  • gdy w całości wykorzystano jej Wartość Nominalną,
  • Użytkownik ma prawo sprawdzenia aktualnej wartości nominalnej i terminu ważności Karty Podarunkowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane:
  poprzez zapytanie na adres kartapodarunkowa@pasiekisadowskich.pl, przy czym warunkiem uzyskania informacji tą drogą jest podanie w zapytaniu wyłącznie numeru zamówienia -  Karty Podarunkowej.
 36. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane mailowo na adres kartapodarunkowa@pasiekisadowskich.pl lub listownie na adres Wydawcy: Srebrna 12b, 09-411 Biała. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych wynikających w szczególności z ustawy o prawach konsumenta.
 37. Nabywca lub Użytkownik będący Konsumentem, oprócz drogi sądowej, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  •może zwrócić się do odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich (https://uokik.gov.pl/kontakt-inspekcja-handlowa);
  •może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Sąd Polubowny działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php#faq4657);
  •może zwrócić się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy);
  •z wykorzystaniem innych środków ochrony prawnej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 38. Skorzystanie  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 39. W przypadku odstąpienia od umowy i dokonania przez Użytkownika w całości lub w części zwrotu Towarów, zakupionych z użyciem Karty Podarunkowej, saldo Karty Podarunkowej zostanie powiększone przez Wydawcę o kwotę równą cenie zwracanych Towarów z uwzględnieniem udzielonych rabatów do maksymalnej wartości, jaka została wydatkowana z Karty Podarunkowej w ramach tego zamówienia, a jeżeli kwota ta będzie niższa niż wartość zwróconych Towarów to jej brakująca część zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem Sklepu. 
 40. Jeśli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika, że koszty dostawy i zwrotu Towaru do Wydawcy obciążają Użytkownika, to saldo Karty Podarunkowej zostanie powiększone przez Wydawcę o kwotę równą cenie zwracanych Towarów z uwzględnieniem udzielonych rabatów, pomniejszonych o koszty obciążające Użytkownika.
 41. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. 
 42. Karta Podarunkowa jest elektronicznym bonem towarowym na okaziciela, bonem multi purpose voucher - MPV w rozumieniu art. 8b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 43. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego pod linkiem www.pasiekisadowskich.pl/regulamin-kartapodarunkowa. Wydawca ma obowiązek przekazania Użytkownikowi, na każde jego żądanie, Regulaminu w formie dokumentowej.
 44. Nabywca może zapoznać się z Regulaminem Karty Podarunkowej przed dokonaniem jej zakupu, a wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej otrzymuje niniejszy Regulamin, który określa zasady korzystania z Karty Podarunkowej.
 45. Wydawca zawiadomi o zmianie Regulaminu Nabywców i Użytkowników, o ile Użytkownicy są mu znani, w szczególności jeśli dokonali już zakupu z wykorzystaniem Karty Podarunkowej i nie wykorzystali całej Wartości Nominalnej.
 46. Wydawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu. W szczególności Treść Regulaminu może ulec zmianie z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:
  zmianę  firmy,  formy  prawnej,  numerów  identyfikacyjnych,  danych adresowych lub danych kontaktowych Wydawcy;
  konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych;
  •zmianę lub rozbudowę w zakresie istniejących funkcjonalności Karty Podarunkowej;
  •zmianę sposobu i procesu nabycia Kart Podarunkowych;
  zmiana istniejących środków bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa;
  •konieczność zmiany hiperłączy lub linków zamieszczonych w Regulaminie, jak również zmiany czysto redakcyjne mające na celu ułatwienie przejrzystości tekstu, usunięcie niejasności oraz omyłek i błędów pisarskich, które ewentualnie pojawiłyby się w Regulaminie;
  zakończenie wydawania i realizacji Kart Podarunkowych.
 47. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będzie miał zastosowanie regulamin: https://pasiekisadowskich.pl/strona/regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 48. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Nabywców i Użytkowników Kart Podarunkowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj: https://pasiekisadowskich.pl/strona/polityka_prywatnosci.
 49. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Podarunkowej można uzyskać pod numerem 883 800 701.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2024.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium